Purda Wielka - email: kontakt@purdawielka.pl

Początek jesieni.

Poczóntek jesiani buł zawdy psiankny, jek i tero.

Początek jesieni był zawsze piękny, jak i teraz.

Wciórko dołobkoła sia robziuło z dnia na dziań złote i czerwóne.

Wszystko dookoła z dnia na dzień stawało się złote i czerwone.

Na poczóntku nowambra sia łodmnianiało.

Na początku listopada się zmieniało.

Na dworzu buła zawdy tako plucha co pod gołam niebam łustojić nie szło.

Na dworze była zawsze taka plucha, że pod gołym niebem nie można było ustać.

Izabela Lewandowska i Edward Cyfus wydali dwie kolejne części ELEMENTARZA GWARY WARMIŃSKIEJ: Cztery pory roku i Wierzenia, zwyczaje i obrzędy. Ilustracje do książek wykonała Anna Rok. Wydawcą jest  LGD " Południowa Warmia" Autorzy prezentują zwyczaje związane z kalendarzem świąt kościelnych oraz zwyczaje panujące na wsi w odniesieniu do pór roku. " Dawny świat ożywa dzięki opowieściom w gwarze warmińskiej".  Mamy nadzieję, że obrazy przytoczone w ELEMENTARZU przyczynią się do utrwalenia pamięci o dawnych zwyczajach i obrzędach charakterystycznych dla Warmii.